Oswald beitragsbild

Tod von Eduard Oswald

Eduard Oswald starb Ende Mai.