Infomaterialien zum Thema Diskriminierung nun auch auf Slowakisch

– Slovenskú verziu nájdete nižšie –

Im Frühjahr 2021 veranstaltete der Karpatendeutsche Verein einen Workshop zur Sensibilisierung gegen Rassismus und andere Diskriminierungsformen. Zusammen mit den Teilnehmenden wurden im Anschluss an den Workshop Infomaterialien erstellt. Knapp ein Jahr später veröffentlichen wir nun die slowakische Übersetzung dieser Materialien.

Im April 2021 lud der KDV zu zwei Online-Workshops zum Thema Diskriminierung ein. In den beiden jeweils fünfstündigen Online-Workshops lernten die Teilnehmenden, wie unser Denken durch Verallgemeinerung von Menschengruppen diese in diskriminierende Schubladen steckt. Auch erkundeten sie, welche Konsequenzen dies für die Betroffenen hat. So werden Menschen beispielsweise auf Grund von Rassismus bei der Wohnungssuche diskriminiert, Frauen erleben sexuelle Belästigung und Jüdinnen und Juden werden auf offener Straße beschimpft. In dem Workshop wurde über verschiedene Methoden deutlich, dass Rassismus nicht nur eine individuelle und bedauernswerte Eigenschaft ist, sondern auch, dass Betroffene unter solchen menschenverachtenden Einstellungen leiden und dies für sie reale Einschränkungen bedeutet.

Im Anschluss an diese Workshops erarbeiteten einige der Teilnehmenden eine Broschüre, die über die Themenfelder Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Sexismus aufklärt. Die Texte sollen dazu anregen, über diese Themen zu sprechen und zur Reflexion anregen.

Übersetzung ins Slowakische

Nach einigen Anfragen wurden die Infomaterialien nun auch ins Slowakische übersetzt. Die Übersetzung wurde dabei von Studierenden der Universität Nitra geleistet. Den Studierenden und Frau doc. PaedDr. Wrede, PhD., die das Projekt betreute, möchten wir hier nochmal unseren herzlichen Dank aussprechen.

Wir hoffen, dass durch die Übersetzung mehr Menschen dazu angeregt werden, über das Thema Diskriminierung nachzudenken und sich darüber zu informieren.

Brožúra o diskriminácii teraz už aj v slovenčine

Na jar 2021 zorganizoval Spolok karpatských Nemcov workshop na tému zvyšovania povedomia o rasizme a iných formách diskriminácie. Na záver workshopu vytvorili účastníci a účastníčky niekoľko informačných materiálov. Takmer po roku prinášame zbierku týchto materiálov v slovenskom preklade.

V apríli minulého roku usporadúval Karpatskonemecký spolok (KDV) sériu dvoch online workshopov na tému diskriminácia. Účastníci a účastníčky sa na dvoch päťhodinových workshopoch dozvedeli, ako naše myslenie zaraďuje skupiny ľudí do diskriminačných zásuviek ich zovšeobecňovaním. Okrem toho tiež zistili, aké následky to predstavuje pre obete diskriminácie. Ľudia sú napríklad obeťami rasovej diskriminácie pri hľadaní ubytovania, ženy zažívajú sexuálne zneužívanie či napríklad Židia sú často na ulici predmetom urážania. Počas workshopov sa účastníci, na základe viacerých metód, oboznámili s tým, že rasizmus nie je iba individuálnym a poľutovaniahodným fenoménom, ale aj s tým, že obete diskriminácie trpia takýmito neľudskými postojmi, a zároveň to pre ne znamená skutočné obmedzenia.

Po sérii workshopov vytvorilo niekoľko účastníkov brožúru, ktorá približuje témy rasizmu, antisemitizmu, anticiganizmu či sexizmu. Texty by mali prispieť k zvýšenej motivácii o predmetných témach diskutovať a zaoberať sa nimi.

Preklad do slovenčiny

Po niekoľkých požiadavkách bola brožúra s informačnými materiálmi preložená aj do slovenčiny. O preklad z nemčiny sa postarali študenti a študentky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Študentom, študentkám, ale aj pani doc. PhDr. Wrede, PhD., ktorá celý projekt zastrešovala, by sme sa chceli ešte raz srdečne poďakovať.

Veríme, že slovenský preklad povzbudí viac ľudí k tomu, aby o týchto témach premýšľali, a zároveň sa o nich viac informovali.   

Red

Max Rößler