Nadácia Karpatskonemecká asociácia poskytovaním pôžičiek podporuje malých a stredných podnikateľov v Nemcami osídlených oblastiach. Účelom tejto finančnej pomoci je zachovať na Slovensku tradičné remeslá, výrobu a služby.

ČO MÔŽE BYŤ PODPOROVANÉ?

Program podpory je zameraný na financovanie:

  • nákupu strojov, prístrojov, kancelárskej techniky, rôznych technológií
  • laboratórnych a lekárskych prístrojov
  • špeciálnych úžitkových vozidiel
  • zariadení reštaurácií, penziónov a pod.

V odôvodnených prípadoch sa môže použiť na nákup materiálov a surovín, ktoré sú určené na následné spracovanie a aj na nákup nehnuteľností, rekonštrukcie alebo výstavbu budov.

Program podpory nie je zameraný na financovanie:

  • získanie rôznych certifikátov a ani ako prevádzková réžia
  • zariadení a technológií, ktoré boli nadobudnuté už pred podaním žiadosti o podporu

AKÁ VYSOKÁ JE PÔŽIČKA?

Maximálna výška úveru na 1 projekt je 35.000,- Euro. Doba splácania pôžičky sú max. 4 roky.

Pri úvere na nákup materiálov a surovín je max. výška stanovená na 15.000,- Euro. Maximálna výška úveru na 1 projekt je 35.000,- Euro. Doba splácania pôžičky je max. 12 mesiacov.

Za každú poskytnutú pôžičku bude KNA vyžadovať ručenie. Spôsob ručenia sa určí individuálne, podľa výšky poskytnutej pôžičky. Formy ručenia:

  • nehnuteľnosťou
  • hnuteľným majetkom
  • ručiteľom (osobou)

AKO MÔŽEM POŽIADAŤ O PÔŽIČKU?

Projekt sa posudzuje na základe kompletne vyplnenej žiadosti, ktorá sa doručí v písomnej i elektronickej forme predsedovi regiónu a vedeniu KNA. Podnik, resp. prevádzka žiadateľa je posudzovaná predstaviteľmi Karpatskonemeckého spolku na Slovensku a predsedníctvom Karpatskonemeckej asociácie. Posúdené a odporúčané žiadosti podliehajú schváleniu ministerstvom vnútra SRN. Spoločnosti s ručením obmedzeným okrem uvedených foriem predkladajú aj vyhlásenie spoločníkov o prebratí záväzku za s.r.o. Po schválení podpory zaplatí podporovaný 1% z poskytnutej sumy za spracovanie a posúdenie projektu pred vyplatením úveru. Investičný úver (stroje, zariadenia a technológie) sa spláca s pevným ročným úrokom 3,9% v mesačných splátkach podľa dohodnutého splátkového kalendára. Prevádzkový úver (materiál a suroviny) sa spláca s ročným úrokom 8%.

Tu si môžete stiahnuť žiadost o podporu: